Reklamacje i zwroty

Jak złożyć reklamację:

Wszystkie reklamacje dotyczące produktów lub sklepu internetowego możesz złożyć:

  • pisemnie na adres: ul. Namysłowska 8, 03-455 Warszawa;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@baspol.com.pl

Przesłanie lub zwrot produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres: ul. Namysłowska 8, 03-455 Warszawa.

 

Co napisać w reklamacji

Zaleca się podanie w opisie reklamacji:

  • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową;
  • żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz
  • danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.

Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub produkt) związane z przedmiotem reklamacji.

Możemy także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez nas.

 

Kiedy otrzymasz odpowiedź na reklamację

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

 

Gdzie znajdziesz regulacje prawne dotyczące reklamacji

Podstawa i zakres odpowiedzialności za zgodność produktu z umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Mamy dwa rodzaje odpowiedzialności za zgodność produktu z umową:

  • ustawową Sprzedawcy – jest to odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa, poniżej znajdziesz szczegółowe informacje, gdzie jest ona uregulowana, tej odpowiedzialności nie można wyłączyć w przypadku konsumentów;
  • umowną (np. gwarancja udzielana przez gwaranta) – jest to odpowiedzialność dodatkowa, ma zastosowanie w przypadku, gdy dany produkt jest objęty np. gwarancją. Gwarancja może być udzielona przez inny podmiot niż Sprzedawca (np. przez producenta). Szczegółowe regulacje dotyczące odpowiedzialności na podstawie gwarancji znajdziesz w karcie gwarancyjnej lub w innym miejscu dotyczącym udzielenia gwarancji;

Poniżej znajdziesz szczegółowe regulacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy na podstawie przepisów prawa - w zależności od rodzaju produktu (rzecz ruchoma, treść lub usługa cyfrowa) oraz w zależności od daty zawarcia umowy (do 2022 r., czy od 2023 r.):

 

Postanowienia dotyczące reklamacji produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad.

 

Postanowienia dotyczące reklamacji produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności produktu z umową sprzedaży.

 

Postanowienia dotyczące reklamacji produktu – treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności produktu z umową sprzedaży.

 

 

 

 

REKLAMACJA USZKODZENIA PRZESYŁKI:

Bardzo nam przykro z powodu uszkodzenia paczki, poniżej najszybsza możliwa procedura reklamacji i uzyskania odszkodowania - złożenie reklamacji jako odbiorca przesyłki.

 

DHL:

UWAGA: Jeśli kurier już odjechał, a paczka nie została sprawdzona w jego obecności: prosimy zadzwonić pod numer 426345345, i poprosić o powrót kuriera w celu spisania protokołu uszkodzenia transportowego (numer przesyłki znajduje się na liście przewozowym obok kodu kreskowego).

Formularz zgłaszania reklamacji online DHL: https://dhl24.com.pl/DHL2/reklamacje/nowa.html

Na złożenie reklamacji na szkodę powstałą w transporcie DHL daje 7 dni od momentu doręczenia przesyłki.

 

 

W przypadku uszkodzeń w transporcie innym przewoźnikiem niż DHL:

Wysłać na adres biuro@baspol.com.pl wysłać email zawierający:

1. skan/zdjęcie protokołu uszkodzenia wykonany w obecności kuriera

2. skan/zdjęcie naszego paragonu lub faktury

3. zdjęcie lub zdjęcia uszkodzonego towaru

4. krótką informację co i w jaki sposób zostało uszkodzone, oraz która to pozycja na paragonie/fakturze

5. numer własnego konta bankowego

 

Jeszcze raz przepraszamy za niedogodności na ostatnim etapie realizacji Państwa zamówienia – transporcie. Uszkodzony towar prosimy odesłać na nasz adres najtańszą przesyłką, lub dać nam znać że jest gotowy do odbioru. W razie pytań prosimy o kontakt z nami pod numerem 226181503.

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY:

Informacja zgodnie z ustawą wchodzącą w życie 24 grudnia 2014 roku:

Mając za nadrzędny cel zadowolenie Klientów, z naszej strony zobowiązujemy się do dostarczania każdemu klientowi towarów bez wad i ukrytych ułomności. Procedurę składania reklamacji rozpoczynamy od spisania protokołu szkody w obecności kuriera, a dopiero później kontaktując się telefonicznie pod wyżej wymienionymi numerami telefonów. Jeśli kurier już odjechał, należy skontaktować się telefonicznie z przewoźnikiem (wg listu przewozowego) i podając numer paczki z listu przewozowego poprosić o jego powrót i spisanie ww. protokołu wraz z wykonaniem zdjęć uszkodzenia. W późniejszym etapie może być wymagane pisemne lub mailowe przesłanie dodatkowych informacji. Z naszej strony dołożymy wszelkich starań o to aby reklamacja została rozwiązana w najkrótszym możliwym terminie - wiem jak ważny jest ten komfort dla Naszych Klientów. O każdej zmianie statusu reklamacji klient jest informowany indywidualnie, informacja jest też zawsze dostępna telefonicznie w naszym biurze. Wszystkie towary objęte są 24 miesięczną gwarancją, poza szkodami powstałymi z winy użytkownika lub niewłaściwej eksploatacji. Przy szkodzie powstałej w transporcie wymagane jest spisanie protokołu przez Klienta wraz z firmą transportową (np. kierowca firmy kurierskiej) i przesłanie go do nas, zaczniemy wyjaśnianie sprawy od kontaktu z odpowiednią firmą transportową. Każdemu Klientowi przysługuje prawo pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Prosimy koniecznie przesyłać numer konta do zwrotów.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Baspol Sp. zo.o. Namysłowska 8 03-455 Warszawa tel. 22 618 15 03 fax. 22 618 41 97 email: info@wszystkodobasenow.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

 

 

Platforma rozstrzygania sporów ODR

Platforma rozstrzygania sporów ODR uruchomiona przez Komisję Europejską. Dzięki nowym wytycznym spory mają być rozstrzygane za pomocą ODR w czasie nie dłuższym niż 30 dni. Platforma internetowego rozstrzygania sporów nie będzie służyła do tych rozstrzygnięć, a jedynie ma za zadanie pośredniczenie pomiędzy stronami.

http://ec.europa.eu/odr

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Baspol Sp. zo.o. Namysłowska 8 03-455 Warszawa tel. 22 618 15 03 fax. 22 618 41 97 email: info@wszystkodobasenow.pl

 

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) / o świadczenie następującej usługi (*) : tu wymienić.

 

Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*): tu wymienić

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

Adres konsumenta(-ów)

 

Numer konta do zwrotu (OBOWIĄZKOWO):

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data (*):

 

Niepotrzebne skreślić

 

 

 
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl