TAX FREE - zwrot VAT

TAX FREE dla Podróżnych i Turystów

czyli zwrot VAT od wartości zakupionych towarów PL/RUS/EN

 baseny tax free zwrot vat logo

baseny tax free formularz front

baseny tax free formularz tyl

 


 

tax free zwrot vat po polsku

 

Pamiętaj aby złożyć zamówienie co najmniej kilka dni przed planowanym odbiorem osobistym.

Szybkie zwroty VAT możesz odbierać na całym świecie w punktach GlobalBlue. Więcej informacji:

http://www.globalblue.com/business/poland/tax-free-shopping/

http://www.globalblue.com/business/poland/tax-free-shopping/tax-free-shopping105/

 

Kto może otrzymać zwrot VAT?

 1. Turysta mający stałe miejsca zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej ma prawo do otrzymania zwrotu podatku VAT od zakupionego towaru.
 2. Minimalna kwota wartości zakupów wraz z podatkiem VAT uprawniająca do otrzymania zwrotu podatku wynosi 200 PLN (wartość towaru bez kosztów transportu).
 3. Aby otrzymać zwrot podatku VAT towar musi zostać wywieziony poza obszar Unii Europejskiej w stanie nienaruszonym, w bagażu osobistym i fakt ten musi zostać potwierdzony przez celnika.
 4. Wywóz zakupionego towaru poza terytorium Unii Europejskiej musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym towar był zakupiony.

Zakupy w sklepie stacjonarnym

 1. Gdy robisz zakupy w sklepie poproś pracownika o wystawienie formularza zwrotu podatku Tax Free For Travellers / Tourists (Tax Free) WDT.
 2. Okaż sprzedawcy paszport i dokument tożsamości (jeśli posiadasz) potwierdzający stałe miejsce zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej.
 3. Zadeklaruj formę zwrotu podatku: gotówka lub przelew.
 4. Jeśli chcesz otrzymać zwrot podatku przelewem podaj sprzedawcy pełne dane banku nazwa, adres, numer IBAN rachunku bankowego wraz z numerem SWIFT.

Złożenie zamówienia przez sklep internetowy i odbiór w naszym sklepie stacjonarnym

 1. Przy zamawianiu przez sklep wszystkodobasenow.pl, napisz w polu ‘Uwagi’ prośbę o wystawienie dokumentu Tax Free.
 2. Gdy odbierasz zakupiony towar w sklepie, okaż pracownikowi dokument tożsamości, sprzedawca potwierdzi zgodność danych. Jeśli chcesz otrzymać zwrot podatku przelewem, podaj pracownikowi pełne dane banku nazwa, adres, numer IBAN rachunku bankowego, wraz z numerem SWIFT.
 3. Nie ma możliwości wysłania zamówionego towaru poza granicę Polski wraz z formularzem Tax Free. Gdy chcesz zamówić towar przez internet i odebrać towar w innym miejscu niż adres naszego sklepu, skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów dot. daty i miejsca odbioru zamówienia.

Urząd Celny

 1. Gdy opuszczasz teren Unii Europejskiej okaż celnikowi zakupiony towar w stanie nienaruszonym wraz z formularzem Tax Free z załączonym paragonem oraz Twój dokument tożsamości.
 2. BRAK PIECZĘCI CELNIKA NA FORMULARZU Tax Free OZNACZA BRAK MOŻLIWOŚCI OTRZYMANIA ZWROTU PODATKU.

Zwrot podatku VAT

 1. Jeśli chcesz odebrać zwrot w gotówce zgłoś  się do jednego z naszych sklepów na terenie Polski.
 2. Przekaż  sprzedawcy  zatwierdzony przez celnika dokument Tax Free wraz z przypiętym do niego oryginalnym paragonem. Okaż sprzedawcy dokument tożsamości (paszport) w celu potwierdzenia zgodność danych z dokumentu z danymi zawartymi w formularzu Tax Free.
 3. Jeśli zadeklarowałeś zwrot podatku na rachunek bankowy możesz także przesłać dokument Tax Free wraz z przypiętym do niego paragonem na adres: BASPOL Sp. z o.o. 03-455 Warszawa, Namysłowska 8, Polska.
 4. Zwrot na rachunek bankowy zostanie wykonany w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania przez BASPOL dokumentu Tax Free.
 5. Zwrot podatku VAT jest dokonywany w złotych polskich. W przypadku zwrotu na konto bankowe, BASPOL nie bierze odpowiedzialności za ewentualne dodatkowe opłaty za odebranie przelewu zagranicznego pobierane przez bank odbiorcy przelewu/klienta.
 6. O zwrot podatku możesz ubiegać się w ciągu 10 miesięcy od daty wywiezienia towaru poza terytorium Unii Europejskiej.
 7. Podstawowa stawka VAT w Polsce to 23%, niektóre produkty są objęte 8%.
 8. Sprzedaż Tax Free jest rejestrowana w systemie Urzędu Celnego www.granica.gov.pl/TaxFree, w związku z tym dane zadeklarowane  w dokumencie Tax Free podlegają weryfikacji na granicy.

Zasady zwrotu VAT podróżnym w Polsce reguluje ustawa z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług – Dział XII, rozdział 6, art. 126-130 (Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. zm).


 

tax free zwrot vat po rosyjsku russian

 

Не забудьте разместить свой заказ как минимум за несколько дней до запланированной личной коллекции.

Вы можете быстро получать возврат НДС по всему миру в точках GlobalBlue

http://www.globalblue.ru/tax-free-shopping/poland/

http://www.globalblue.ru/tax-free-shopping/how-to-shop-tax-free

 

Кто может получить возврат НДС (VAT)?

 1. Tурист постоянно проживающий не на территории Европейского Союза имеет право получить возврат налога НДС за приобретенный товар.
 2. Для получения возврата НДС минимальная сумма стоимости покупок вместе с налогом НДС должна составлять 200 злотых.
 3. Чтобы получить возврат налога НДС товар должен быть вывезен за пределы Европейского Союза в неповрежденной упаковке, в личном багаже и этот факт должен быть подтвержден таможенником.
 4. Вывезение приобретенного товара за пределы Европейского Союза должно наступить самое позднее в последний день третьего месяца, следующего после месяца, в котором товар был приобретен.

Приобретение в магазине

 1. Когда приобретаете товар в магазине – попросите продавца заполнить формуляр возврата налога Tax Free For Tourists (Tax Free).
 2. Предъявите продавцу документ, удостоверяющий вашу личность и постоянное место проживания за пределами Европейского Союза.
 3. Выберите форму возврата налога: наличные или банковский перевод.
 4. Если желаете получить возврат налога банковским переводом – укажите продавцу полные данные банка: название, адрес, IBAN номер банковского счета, включая номера SWIFT.

Заказ через интернет магазин и получение в магазине

 1. Во время заказа через интернет магазин wszystkodobasenow.pl, напишите в рубрике «Uwagi» («Замечания») просьбу выставить документ Tax Free.
 2. При получении приобретенного товара в магазине предъявите продавцу, для проверки данных, документ удостоверяющий вашу личность.
 3. Отсутствует возможность высылки заказанного товара за пределы Польши вместе с формуляром Tax Free. Если вы хотите заказать товар через интернет и получить его не в нашем магазине, а в другом месте – свяжитесь с нами для уточнения даты и места получения заказа.

Таможенная служба

 1. Когда вы покидаете территорию Европейского Союза предъявите таможеннику приобретенный товар в неповрежденной упаковке, формуляр Tax Free с приложенным кассовым чеком, а также документ удостоверяющий вашу личность.
 2. ОТСУТСТВИЕ ПЕЧАТИ ТАМОЖЕННИКА НА ФОРМУЛЯРЕ Tax Free For Tourists  ОЗНАЧАЕТ ОТСУТСТВИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ВОЗВРАТА НАЛОГА.

Возврат налога НДС (VAT)

 1. Если вы хотите получить возврат налога наличными – обратитесь в один из наших магазинов на территории Польши.
 2. Передайте продавцу подтвержденный таможенником документ Tax Free For Tourists   вместе с подшитым к нему кассовым чеком, а также документ удостоверяющий вашу личность – продавец сверит правильность данных, указанных в  формуляре Tax Free For Tourists.
 3. Если вы выбрали возврат налога на банковский счет, вы можете также переслать документ Tax Free For Tourists вместе с подшитым к нему кассовым чеком на адрес: BASPOL Sp. z o.o. 03-455 Warszawa, Namysłowska 8, Польша.
 4. Возврат на банковский счет будет произведен в течение 7 рабочих дней с момента получения компанией BASPOL документа Tax Free For Tourists.
 5. Возврат налога НДС производится в польских злотых. В случае возврата на банковский счет, BASPOL не несет ответственности за возможные дополнительные оплаты за получение заграничного банковского перевода, взимаемые банком получателя перевода/клиента.
 6. По поводу возврата налога можно обращаться в течение 10 месяцев после даты вывоза товара за пределы Европейского Союза.
 7. Основная ставка НДС в Польше составляет 23%, некоторые продукты покрыты 8%.

В Польше правила возврата туристам налога регулирует закон от 11 марта 2004 г. О налогах от товаров и услуг - Отдел XII, раздел 6, ст. 126-130 (Dz. U. № 54 поз. 535 с изм.)


 

tax free zwrot vat po angielsku english

 

Remember to place your order at least a few days before the planned personal collection.

You can receive quick VAT refunds all over the world at GlobalBlue points. More information:

http://www.globalblue.com/tax-free-shopping/poland/

http://www.globalblue.com/tax-free-shopping/how-to-shop-tax-free

Who can claim VAT Refund?

 1. Tourist who is a resident of countries outside of the European Union is eligible to VAT refund on purchased goods.
 2. Minimum purchase amount, including VAT, entitling to obtain tax refund is PLN 200.00 (goods without transport).
 3. In order to obtain VAT refund, goods must be taken outside the territory of the EU in original package in hand luggage, what must be confirmed by a customs officer.
 4. The goods must be taken outside the territory of the European Union at the latest by the last day of the third month following the month in which goods have been purchased.

(Tax free) Shopping in store

 1. When doing shopping in store, ask the shop staff for issuing a Tax Free For Tourists Form.
 2. Show to shop staff your passport or national ID card proving your residence outside the territory of The European Union.
 3. Declare the way of a tax refund: cash or bank transfer
 4. If you want to receive a tax refund by a bank transfer, give to a shop staff the full details of the bank: name of the bank, address, IBAN bank account number and SWIFT number.

Ordering on line and picking up goods in our store

 1. When ordering on line at our store wszystkodobasenow.pl, in section „Uwagi” (“Remarks”) enter your request for issuing a Tax Free Form.
 2. When collecting purchased goods, show to a shop staff your passport or ID card and a shop staff will confirm the conformity of data. If you want to receive tax return to your bank account, provide full details of the bank: name of the bank, address, IBAN bank account number and SWIFT number.
 3. Purchased goods together with Tax Free Form cannot be sent outside the territory of Poland. If you want to order goods online and collect ordered goods in other location than the address of our store (for example in the hotel), please contact us in order to agree the details concerning date and place of collecting the order.

Customs Office

 1. When leaving the territory of the EU, show purchased goods in original package together with the Tax Free form with the attached receipt, your passport or national ID card to a customs officer.
 2. Remember: Absence of Customs Officer Stamp on the Tax free For Tourists Form means no possibility for tax refund.

VAT Refund

 1. If you want to collect a tax refund in cash, visit one of our stores within the territory of Poland.
 2. Give to a shop staff the Tax Free For Tourist Form, together with attached original cash receipt, approved by a customs officer and show your ID – a shop staff will confirm conformity of data contained in the Tax Free For Tourist Form.
 3. If you have requested a tax refund to the bank account, you also may send a Tax Free For Tourists Form together
  with the attached cash receipt to the address: BASPOL Sp. z o.o. 03-455 Warszawa, Namysłowska 8, Poland.
 4. Refund to the bank account will be made within 7 (seven) business days from the date of receipt of the Tax Free For Tourists Form by BASPOL.
 5. VAT refund is made in Polish Zloty (PLN). In case of refund to the bank account BASPOL is not responsible for any extra charges for receiving foreign bank transfer charged by the bank of the recipient of the transfer / client.
 6. You may claim for tax refund within 10 months from the date of taking goods outside the territory of the European Union.
 7. The basic VAT rate in Poland is 23%, some product have 8%.
 8. Tax Free sale is being registered in dedicated customs IT system www.granica.gov.pl/TaxFree by shop. Declared data will be verified while crossing the border of UE.

In Poland, rules concerning VAT refund for foreign travelers are regulated by the Act of 11 March 2004 on the tax on goods and services - Section XII, Chapter 6, Art. 126-130 (J. L. No. 54, item 535 as amended)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl